Usługi kadrowo-płacowe

W ramach pakietu związanego z obsługą kadrową proponujemy pełen zestaw usług związanych z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy, sporządzanie œświadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, tj.:

– Sporządzanie  dokumentów kształtujących stosunek pracy, a w szczególnośœci umów o pracę, zmian umowy, wypowiedzeń, a także œświadectw pracy.

– Bieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów o prace, treśœci umów o prace z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem.

– Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami Klienta.

– Prowadzenie całośœci spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych.

– Ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy.

– Ewidencja nieobecnośœci pracowników.

– Organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

– Sporządzanie lub dostarczanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, związanych z zatrudnieniem.

– Sporządzanie zestawień i raportów kadrowych, koniecznych dla bieżącego zarządzania firmą w formie uzgodnionej z klientem.

– Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc przy załatwianiu spraw pokontrolnych.

– Sporządzanie na podstawie odrębnego zlecenia dokumentów wewnątrzzakładowego prawa pracy, w szczególnośœci regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, premiowania, opisów stanowisk pracy, a także dokumentów wspomagających zarządzanie personelem tj. systemów ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych itd.

– Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.

Zobacz proszę kalkulator korzyści

Proszę kliknąć i zobaczyć ile Państwo mogą zyskać dzięki współpracy z naszą firmą!

WITAMY W TIME GROUP POLSKA!


Aby usprawnić obsługę pracowników i klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerem


 tel. 5 333 2 999 1


lub


kontaktu mailowego na adres kontakt@time-polska.pl


 

Jednocześnie pragniemy poinformować o zmianie danych adresowych. Informacje dostępne w zakładce Kontakt